Posel

Kako pomembna je politika podjetja?

2 min branja

Politika podjetja je zelo pomembna, saj določa vizijo, poslanstvo in strategijo podjetja, s katero bo podjetje doseglo svoje cilje. Prav tako določa vrednote podjetja in način, kako se bo obnašalo do svojih zaposlenih, strank, dobaviteljev in družbe nasploh.

Politika podjetja zagotavlja jasnost in usmerjenost ter s tem pomaga vsem deležnikom razumeti, kaj lahko pričakujejo od podjetja in kako se lahko vključijo v njegovo delovanje. Prav tako lahko politika podjetja služi kot osnova za sprejemanje odločitev in kot instrument za spodbujanje in vzdrževanje uspešnosti ter etičnosti podjetja.

Je podjetje trajnostno naravnano?

Danes je znano, da mora biti politika vsakega podjetja naravnana trajnostno. Sploh posamezne panoge, ki imajo precejšen vpliv na okolje, v katerem delujejo, bi morale svojo vizijo prilagoditi tej naravnanosti do varovanja okolja. Za primer si oglejmo kovinsko predelovalno panogo.

Gre za panogo, v kateri obstaja velika potreba po električni energiji, kar vsekakor obremenjuje okolje. Potem so tu materiali, ki na poti do izdelka v obliki odpada ostanejo neuporabljeni, pa prašni delci, strupeni plini, ki nastajajo pri varjenju, in podobno. Vse te negativne odtise na okolje je mogoče v veliki meri reducirati.

Manjši negativen odtis

Z nakupom novih strojev in njihovo modernizacijo pride do manjše potrebe po električni energiji. Sodobna strojna oprema je hkrati hitrejša in bolj natančna, kar pomeni, da bo manj časa vplivala na okolje, zaradi natančne izdelave in obdelave materiala pa bo ostalo manj odpada.

Različni filtri in prezračevalne naprave lovijo strupene delce, ki jih odstranijo iz delovnega okolja, kar pomeni manjšo obremenitev za zaposlene, hkrati pa zavarujejo okolje.

Skrb za zaposlene

Da bi podjetje uspešno delovalo na trgu, mora imeti zadovoljne zaposlene. Danes ni več dovolj, da so ti dobro plačani, pač pa je še bolj pomembno, da imajo na razpolago zdravo delovno okolje, netoksične medsebojne odnose in možnost za napredek.

Zadovoljni zaposleni

Pomembno je, da so zaposleni zadovoljni in ustrezno motivirani za delo.

Zelo pomemben je tudi odnos vodstva do zaposlenih, pri čemer v podjetjih z ustrezno politiko pride do medsebojnega zaupanja, večje storilnosti, manj bolniških odsotnosti in boljše klime med vsemi zaposlenimi.

Zagotavljanje izobraževanja

Ni dovolj kader zgolj zaposliti, pač pa mu je treba omogočiti tudi nadaljnji razvoj. Tako kot prihaja do posodobitev strojne opreme, mora svoje znanje posodabljati tudi kader, ki z njo upravlja. Podjetje z ustrezno politiko vodenja in upravljanja se tega zaveda.

Svojim zaposlenim organizira tečaje in delavnice ter jih pošilja na dodatna izobraževanja, če je to potrebno. Da svoji zastavljeni politiki dosledno sledi, dokazuje s pridobljenimi ustreznimi certifikati. Eden teh certifikatov je denimo ISO 45001.

Ohranjanje konkurenčnosti na trgu

Da bi podjetje ostalo konkurenčno na trgu v svoji panogi, mora veliko vlagati v razvoj, modernizacijo in nove projekte. Ne gre zapravljati denar za reči, ki nimajo vpliva na rast podjetja, zato je ključno, da se v politiko podjetja vključi določen % prihodkov, ki je namenjen vlaganju v napredek. Še posebej v zahtevnih panogah, kjer je potrebna sodobna strojna oprema, ki nikakor ni poceni, računalniški programi in visoko izobražen kader za upravljanje z njimi, je nujno, da se vodstveni kadri tega zavedajo.

Med podjetji, ki vodijo in dosledno sledijo visoko zastavljeni politiki, lahko izpostavimo podjetje Kovinc d.o.o., ki deluje v kovinsko predelovalni industriji in je prisotno tako na domačem kot na nekaterih tujih trgih. Natančno definirana politika podjetja jim omogoča, da lažje dosegajo zastavljene cilje in jih pogosto celo presegajo.